Regresar

Què és el Diploma Dual?

El Diploma Dual és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat creat i desenvolupat per Academica Corporation, que permet a l’alumnat obtenir 2 titulacions simultànies: la pròpia (el graduat en ESO o batxillerat) i l’American High School Diploma.

 

Quan es pot realitzar?

El Diploma Dual ® es pot començar a 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de batxillerat.

L’avantatge de començar com més aviat millor és que l’alumnat només haurà de fer 1 o 2 assignatures per curs, i la càrrega lectiva serà menor durant l’educació secundària . Alhora, com més anys estigui en el programa, més gran serà la seva immersió.

 

Quins són els objectius del diploma dual?

El Diploma dual té tres grans objectius:

 • Immersió lingüística: totes les assignatures i les relacions amb el professorat s’estableixen en anglès des del primer moment. Adquisició d’un nivell
  bilingüe avançat.
 • Immersió tecnològica: domini del maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.
 • Immersió personal: l’alumnat adquireix responsabilitat i maduresa a l’hora de treballar, un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

Diploma Dual®: “La meta és el camí”

 

 

Com s’aconsegueix?

El sistema educatiu dels EUA avalua l’alumnat per coneixements i capacitats. Considera que un alumne no ha d’estudiar la mateixa assignatura (ma- temàtiques, física, literatura…) en dos idiomes diferents, excepte les matèries específiques del país (llengua, cultura, història…).

En aquest context, els convenis internacionals aconseguits per Academica, units a l’excel·lència educativa del programa Diploma Dual ®, ens permeten oferir la màxima convalidació possible: el 75% dels 24 crèdits per expedir l’American High School Diploma al nostre alumnat.

L’alumnat del Diploma Dual® ha de cursar 6 crèdits online: 4 del currículum obligatori i 2 del currículum optatiu.

D’aquesta manera, ha de cursar:

 • El batxillerat del país d’origen de l’alumne, de manera presencial
 • El batxillerat dels EUA (High School Diploma), 100% online.
 

Com treballa l’alumnat

L’alumne treballa des de casa amb l’ordinador i connexió a Internet.

El Diploma Dual® exigeix un nivell mitjà d’esforç similar a una activitat extraescolar: de 3 a 5 hores setmanals, depenent de les capacitats de l’alumnat i del nombre d’assignatures que cursa.

Sempre disposa de l’acompanyament d’un docent del centre escolar i un professor americà.

El Programa posa a disposició de l’alumne totes les plataformes necessàries:

• on consulta i duu a termes les seves tasques.

• per relacionar-se amb el professorat dels EUA i consultar l’evolució de la seva feina (notes, hores dedicades, activitats per realitzar).

La família i el director de Programa del centre escolar també tenen accés a la plataforma de seguiment.

Com es relaciona l’alumnat i el professorat?

 • El professorat està disponible en un horari preestablert a l’inici del programa.
 • Videoconferències individuals, algunes de caràcter obligatori i d’altres de caràcter voluntari, a petició de l’alumnat o del professorat.
 • Live sessions programades. Activitats grupals de caràcter obligatori i voluntari.

Aquestes activitats són molt importants per reforçar coneixements, resoldre dubte i millorar competències

Com es porta a terme el seguiment?

S’avalua l’alumnat de manera contínua a través de les tasques proposades a cada mòdul i de la seva participació en les videoconferències individuals i live sessions.

 • Contactes regulars entre el director de Programa i el professor dels EUA.
 • Si no es fa cap activitat o no hi ha connexió al llarg de tota una setmana, el professorat dels EUA contacta amb el director de Programa del centre escolar.
 • Les famílies poden contactar amb el professorat estatunidenc en qualsevol moment del curs, amb prèvia petició de cita.
 • Informe del progrés de l’alumnat mensual. Si el progrés no ha estat satisfactori, s’especifica per què no ho ha estat i com es podria millorar.
 • Enviament d’un informe amb les qualificacions al final de cada semestre
 • En tot moment, les famílies reben en còpia la comunicació del professorat cap a l’alumnat.

Com es qualifica?

Per a l’obtenció del títol de High School dels EUA, Academica sol·licitarà al centre escolar de l’alumnat l’expedient acadèmic fins a 2n de batxillerat.

L’alumnat ha d’aconseguir els 24 crèdits requerits per a la graduació i un mínim de 2.0 Grade Point Average (GPA). Serà obligatori haver superat tots i cadascun dels cursos espanyols i haver-ne aprovat totes les assignatures sense excepció. A més, l’alumnat haurà d’haver cursat l’assignatura d’anglès del curricular espanyol almenys en dos cursos, entre 3r d’ESO i 2n de batxillerat.

Com em puc inscrure

La tramitació per a la inscripció consisteix en emplenar el formulari en línia i signar el document que us arribi per correu electrònic juntament amb el document amb les condicions econòmiques. Aquests dos documents s’han de lliurar a Secretaria perquè els facin arribar a l’administració de l’escola.

El termini per fer la inscripció és el dia 31 de maig.

 

Per a més informació podeu escriure a: direccionpedagogica.palma@colegiosjm.es

es_ESSpanish