DEPARTAMENT DE LLENGÜES

 

OBJECTIUS

 

1.- Realitzar les programacions d’aula de les llengües catalana i castellana, respectivament a les diferents etapes educatives.

2.- Continuar amb la revisió dels nivells de competència curricular per tal que aquets estiguin coordinats de forma progressiva a totes les etapes educatives.

3.- Coordinar la realització de les ACIS de les àrees de llengües per tal d’atendre als alumnes de NEE.

4.- Coordinar el suport que s’ofereix a l’àrea de llengua.

5.- Potenciar l’expressió oral.

6.- Crear estratègies per fomentar la lectura, com per exemple una hora setmanal a la biblioteca.

7.- Treballar l’ortografia i la redacció durant tot el curs.

8.- Assabentar-se i participar en concursos literaris on els alumnes puguin gaudir de la lliteratura i la llengua.

9.- Realitzar dictats periòdicament.

10.- Treballar en grup, parelles i de forma individual... per tal de fomentar la cohesió de grup.

11.- Conèixer la literatura catalana i castellana a través d’obres de teatre i de jocs i dinàmiques a l’aula.

12.- Llegir a classe textos literaris en veu alta i potenciar la comprensió lectora.

13.- Recollir notícies de premsa relacionades amb la llengua i la seva literatura per donar a conèixer l’actualitat literària i lingüística.

 

 

ANGLÈS

 OBJECTIUS


A l'àrea de Llengua Estrangera d'Inglés es desenvoluparan i treballaran les capacitats que tenen a veure amb:- Escoltar, comprendre informació general i específica de textos orals i escrits.
- La capacitat d'expressar-se i comunicar-se en la llengua estrangera adequada al seu nivell.
- Escriure textos senzills sobre diferents temes adequats al context.
- Saber apreciar la importància que té l'aprenentatge de la llengua estrangera per a la seva formació actual i el seu futur acadèmic i laboral.


A l'etapa d'infantil, l'habilitat a la qual se li donarà més prioritat serà la comprensió auditiva.

En el primer i segon cicle de primària s'intentaran treballar totes les habilitats d'una manera globalitzada.

En el tercer cicle de primària, es començaran a treballar redaccions, dictats i llibres de lectura.

En secundària, s'aprofundirà en totes les destreses. Donant prioritat a l'expressió oral i a la comprensió auditiva.

S'intentarà utilitzar l'anglès com a llengua vehicular dins de l'aula en totes les etapes.

Dins de les competències bàsiques de treball i dins del currículum de primària i secundària, les que estan directament relacionades amb la llengua estrangera són les següents:COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA.
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA.
COMPETÈNCIA CULTURAL I ARTÍSTICA.
COMPETÈNCIA D'APRENDRE A APRENDRE
COMPETÈNCIA DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL.

 
canada goose jacke herren  findusnow.com