DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

 

OBJECTIUS

 

Tal i com es plantetja a la normativa vigent de la Conselleria d’Educació i Cultura, l’objectiu general del Departament d’Orientació és:

 

"Ajudar alumnes, tutors, professors i pares per a poder facilitar als alumnes el que puguin aprendre (i, conseqüentment, aprovar) al màxim (d'acord amb les seves possibilitats), en un ambient agradable i positiu, tant per als propis alumnes com per als professors, així com el que coneguin i apliquin les decisions més adequades relatives a l'elecció d'estudis o activitats professionals posteriors immediates".

En definitiva, servir de suport al sistema educatiu del centre que pretén l’educació de l’alumne, el seu aprenentatge, l’èxit acadèmic, la seva formació i orientació. Així com la seva capacitació per a ser ciutadans feliços, responsables, positius i cooperatius.  Segons l’article 13.2 del decret 67/2008, de 6 de juny, s’entén per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu:

a).- L’alumnat que requereix, durant un període d’escolarització o durant tota l’escolarització, determinats suports i atencions educatives específiques derivades d’una discapacitat, de transtorns greus de conducta o emocionals o de transtorns generalizats de desenvolupament.

b).- L’alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge causades per transtorns d’aprenentatge, de dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat i transtorns greus del llenguatge.

c).- L’alumnat amb altes capacitats intel.lectuals.

d).- L’alumnat amb un desfasament curricular de dos o més cursos per condicions personals greus de salut o derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics i ètnics.

e).- L’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu.

 

1.- L’equip de suport, desenvolupa la seva tasca dins l’àmbit de l’escola inclusiva, té com a objectiu fonamental l’atenció a alumnat amb NESE per tal que puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats en un entorn el més normalitzat possible.

Aquest objectiu es pot aconseguir a través de:

Estratègies de suport indirectes

-         Assessorament a l’equip educatiu en relació a l’adaptació de materials, etodologies i estrategies per diversificar la proposta educativa.

-         Col.laborar amb el tutor i l’equip docent en la realització de les adaptacions curriculars, ja siguin significatives o no, així com amb els informes individuals de l’alumnat NESE.

-         Dur a terme tasques de col.laboració i coordinació amb els serveis externs al centre, que poden tenir incidències amb aquest alumnat: serveis socials, jutjats, mediadors, educadors de carrer, etc...

-         Col.laborar en el traspàs d’informació dels alumnat NESE que canvien d’etapa.

 

Estratègies de suport directes

-         Participar en els desdoblaments i en els agrupament flexibles.

-         Suport dins l’aula desenvolupant, conjuntament amb el tutor, tasques prèviament pactades, a partir de l’adaptació curricular i relacionades amb la programació d’aula.

 

2.- Els membres de l’equip estableixen coordinacions ( contemplades a l’horari setmanal) amb l’equip educatiu al quan fan suport, per tal de programar conjuntament la resposta educativa més adequada dins l’aula. La coordinació tindrà una periodicitat mínima mensual i els acords es recolliran per escrit.

3.- Els mestres de l’equip de suport, en cas d’haver d’establir criteris de preferència, donaran prioritat a l’alumnat amb NESE. La finalitat del suport que ofereix l’AD es centrarà en l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, per condicions personals o història escolar i d’incorporació tardana al sistema educatiu.

4.- En el cas del alumnes diagnosticats com altes capacitats, el mestre d’educació especial i l’orientador, col.laboren amb els tutors i/o professors d’àrea, en l’elaboració de material adaptat, les adaptacions curriculars, agrupaments, flexibilització, etc...

5.- L’equip de suport elaborarà un pla d’actuació anual en el qual es definiran les prioritats i els objectius assolits cada curs, d’acord amb la realitat del centre.

Els aspectes que ha de recollir el pla són:

  • Relació de components de l’equip de suport.
  • Identificació i anàlisis de les necessitats de suport a l’escola.
  • Definició dels objectius prioritaris del suport tenint com a referent els objectius educatius del centre, per tal de donar resposta a les necessitats detectades.
  • Programació, en coordinació amb l’equip de cicle, de les actuacions de suport adients per donar resposta a les necessitats detectades. En aquesta programació cal, establir coordinacions necessàries per al desenvolupament del pla de feina dins el propi equip de suport, amb cada tutor/a i amb l’equip educatiu corresponent. Establir l’organització de suport indicant l’horari de suport que rebrà cada aula, els professionals que hi intervindran i la modalitat de suport.
  • Relació de tasques a desenvolupar durant el curs per part de cada professional.
  • Relació dels indicadors que s’utilitzaràn per fer l’avaluació del pla de final de curs.

 

El centres docents concertats disposen d’autonomia organitzativa a l’hora d’estructurar l’orientació.

L’orientació és responsabilitat de tots els professionals docents, però necessita per la seva complexitat, recursos personals especialitzats que col.laborin amb els centres escolars en l’assessorament psicopedagògic que tota orientació de qualitat requereix..

Aquesta funció de suport especialitzat als centres, en els centres concertats, correspon als orientadors educatius: equips d’orientació educativa i psicopedagògica (EOEP) en les etapes d’infantil i primària, que aportaran segons les seves instruccions els models de butlletes d’estat i criteris per determinar les necessitats específiques de suport educatiu; i als orientadors educatius en les etapes d’ESO i d’educació postobligatòria.

L’orientador, professor especialista d’orientació educativa, es dedicarà prioritàriament, a tasques relacionades amb les funcions següents:

a).- Coordinar i planificar el desenvolupament de les activitats d’orientació acadèmica i professional corresponent a les etapes d’Educació Secundària i Batxiller, i contribuir-ne al desenvolupament.

b).- Assessorar la comunidad educativa amb criteris psicopedagògics i d’atenció a la diversitat en els elements constitutius del pla d’Atenció a la Diversitat.

c).- Col.laborar en la prevenció i detecció de problemes d’aprenentatge.

d).- Coordinar l’avaluació psicopedagògica amb el professorat dels alumnes que necessiten mesures educativas especials, i fer-ne l’informe psicopedagògic.

e).- Participar en la planificació i en el desenvolupament dels diferents plans d’actuació dirigides als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu; així com, en els plans dels alumnes que formen part dels grups de diversificació, en col.laboració amb l’equip docent corresponent.

f).- Assessorar els equips educatius dels programes de qualificació professional inicial ( PQPI) en el centres que disposin dels esmentats programes.

g).- Col.laborar amb els tutors en l’elaboració dels informes necessaris específics de suport educatiu on es valori el grau de consecusió dels objectius i els desenvolupament de les capacitats bàsiques, i s’especifiqui la decisió sobre la promoció i les mesures de recuperació que necessita. Així com, si escau, en l’elaboració del consell orientador que, sobre el futur acadàmic professional, ha de formular-se per a tot l’alumnat, a l’acabament de l’educació secundària obligatòria i dels programes de qualificació professional inicial.

El Departament d’Orientació procurarà assolir aquest objectiu general mitjançant la realització de les seves funcions que li són encarregades i des d’un  quàdruple àmbit d'actuació:

Suport al procés d'ensenyança-aprenentatge.

Pla d’Acció Tutorial.

Pla d’Orientació Acadèmica i Professional.

Suport educatiu i personal a les famílies.

 
canada goose jacke herren
canada goose jacke herren
  findusnow.com