PROJECTE EDUCATIU


El nostre Centre, com a Escola Catòlica, participa en la missió de l'Església i ha de ser, per això marc de diàleg permanent de la fe amb la cultura i lloc privilegiat de presentació explícita i visqui de l'Evangeli. Es tracta d'un centre vital on el procés educatiu no és només un progrés humà sinó, "veritable itinerari cristià cap a la perfecció", en una síntesi harmònica que conjunyeix la formació humana i cristiana.


La nostra identitat, en total consonància amb el carisma fundacional de la nostra Congregació, es concreta en el lliurament a la missió d'educar, especialment als més necessitats, des de la perspectiva humanista-cristiana, presentant la fe com una opció personal, lliure i conscient, viscuda i projectada cap a la societat mitjançant el testimoniatge i el compromís.

El model educatiu que representa el nostre Centre parteix d'una cerca autèntica del creixement integral dels alumnes/as perquè responguin a la seva veritable vocació: viure amb la dignitat dels Fills de Déu. En aquesta adreça, el model pedagògic concorde sempre amb el nostre carisma, guardarà un equilibri entre fermesa de pare i tendresa de mare. La debilitat i la permissivitat no eduquen, més aviat impedeixen que la personalitat del jove pugui madurar a partir de punts de referència clars. Per això intentem que el nostre model educatiu sigui eminentment alliberador, solidari, crític, compromès amb la justícia comunitari i obert a la transcendència.

El nostre Centre com a Institució comparteix la seva missió, que sorgeix de la trucada específica al seguiment de Jesús de Natzaret, amb altres professors cristians que fan de la seva activitat educadora un autèntic *apostolado, exercint aquest ministeri *laical en un intent compartit d'impregnar d'evangeli la societat.

Aquest nou concepte de "missió compartida", el projecte *evangelizador de l'Escola Catòlica, ja no queda garantit només, ni principalment per les religioses que treballem en el Col·legi, sinó per la comunitat de fe: religiosos i *seglares que comparteixen la missió educativa.

En conseqüència, els trets que hauran de definir al nostre Centre són:

La qualitat com a efecte immediat del lliurament i competència del professorat i de la seva actitud de formació permanent.
El treball seriós i ben realitzat de professors/as i alumnes/as
La creativitat pedagògica que ens aparta de la rutina i mediocritat.
La incorporació dels pares, per la qual cosa poden aportar i pel que el Col·legi els ofereix.
Diàleg racional, signe de respecte a l'altre i de tolerància.

El Projecte Educatiu/Finalitats Educatives constitueixen el referent habitual de tota la vida del Centre i les notes d'identitat en tota la seva pràctica educativa. Afirma el Caràcter Propi del nostre Centre i dóna coherència i força als restants documents que coordinen l'acció educativa, prioritza els objectius del Caràcter Propi del Centre per a un període de temps determinat, responent a les demandes que es presenten amb major rellevància a la llum de l'anàlisi de:

• Les característiques dels membres de la Comunitat Educativa.

• L'entorn immediat en el qual se situa el Centre.

• La realitat social, local, autonòmica, nacional i internacional.

• Les prioritats pastorals del nostre Projecte de Pastoral.

El Projecte Educatiu/Finalitats Educatives és aprovat pel Consell de la Comunitat Educativa a proposta de l'Entitat Titular del Centre. En la seva elaboració participen tots els membres de la Comunitat Educativa, les seves Associacions i els òrgans de govern i gestió i de coordinació del Centre, conforme al procediment que estableixi l'Equip Directiu. Dirigeix la seva elaboració, execució i avaluació la Directora Titular.

EDUCACIÓ EN VALORS

S'arriba al llindar de la fe recolzant-se en certs valors humans fonamentals; abans de sentir la necessitat d'algú que em salvi, haig de descobrir-me jo mateix com algú que necessita ser salvat, haig de descobrir la dignitat de la persona humana, haig de reconèixer la capacitat d'elecció i de decisió que caracteritza a la persona.

La “pedagogia del llindar”, a través fonamentalment de la relació interpersonal intenta comunicar valors tan bàsics com els següents:

• L'acceptació de si mateix.
• El desenvolupament de la interioritat i l'educació de la consciència.
• El gust per l'esforç, el desig del progrés i la creativitat.
• El sentit de la generositat i de l'acte gratuït.
• El respecte a l'altre, l'acolliment i la comprensió.
• El sentit de la solidaritat i la responsabilitat.
• La necessitat del discerniment per a la cerca de la veritat.

Tots aquests valors es presenten des de la concepció cristiana de la realitat, en la qual Crist és el centre i model.

D'aquesta forma, l'escola forma a la persona des de dins, l'allibera dels condicionaments que poguessin impedir-li viure plenament com a persona.

L'educació per als valors obliga a l'escola a revisar contínuament les seves estructures, per aconseguir que sigui *transmisora d'aquells, però fins i tot procedeix a programar-los, amb continguts i experiències apropiades a cada nivell.

 
canada goose jacke herren  findusnow.com